Archive: داستان Subscribe to داستان

چهـــار فیلســـوفِ شـــگفت

توسط جاوید فرهاد   –  فلسفه به یک تعبیر چیزی جز بیان اندیشه های شگفت نیست وهمین شگفتی ها در ذات فلسفه است که برای مخاطبان جذابیت می...

کـریمـه شـبرنگ شــاعـر بیسـرنوشـتی زنـان

 نوشته شده توسط پرتو نادری  فراسوی بدنامی» نخستین گزینهء شعری کریمه شبرنگ،شاید دهان کجی است به سوی تمام آنانی که در نیکنامی های کاذب...

بازارگان بغداد

به کودکان جنگ زدهء سرزمینم ترجمهء پرتونادری روزگاری درشهربغداد بازارگانی می زیست که نامش علی کوجیا بود. او زن وفرزندی نداشت و چنین بود...

«دیگ برای کی می جوشد؟»

وقتی خودم را هنّ و هنّ کنان به ایستگاه اتوبوس رساندم، یک نو جوان چهارده پانزده سالۀ خاورمیانه ای، یا شاید هم سومالیایی، یا شاید هم نیجریه...

شاخه گلی برای گلنـدام

غلام حیدر یگانه بعد از گریختن گلندام از خانه شوهرش هیچ وقت، روستای ما به آن آرامش و یا شاید هم بتوان گفت به آن یکنواختی اولی برنگشت. گلندام...

اسپ شاه

یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچکس نبود. سرزمینی بود در اقلیم هشتم که بنابر داشتن هوای آفتابی و معتدل، از سبزی و خرمی ؛ نامش را گذاشته بودند...

برف های سرگور

حسیب شریفی سرش را به در و دیوار می کوبد و ناله های دردناک سر می دهد. خودش هم نمی داند این سردردی ناشی از چیست. وضع اتاق خیلی نامرتب است. کاغذ...

گلوبند مروارید

نیلاب سلام  به پیشواز ۸ مارچ روز همبسته گی بین المللی زنان جهان  بگذار دیگران دیگرگونه بیاندیشند؛ من چنین میاندیشم.     تا سخن از زن بلند...

… و باران می بارید

رهنورد زریاب داستان کوتاه پسرک پیش خودش گفت: – خدایا، تا کی اینطور میبارد؟ آهسته از زیر صندلی برآمد، کنار ارسی ایستاده زمزمه کرد: –...

موزه ها در هذیان

سپوژمی زریاب داستان کوتاه موزه ها، موزه ها، انگور ها، انگورها، صدایم در سرم انعکاس میکند و میگوید: ـ موزه ها موزه ها، ا نگورها انگورها. هوا...