سه شنبه خرداد ۳۱, ۸۸۱۶

Tag Archives: نویسنده گان معاصر

… و باران می بارید

رهنورد زریاب داستان کوتاه پسرک پیش خودش گفت: – خدایا، تا کی اینطور میبارد؟ آهسته از زیر صندلی برآمد، کنار ارسی ایستاده زمزمه کرد: –...