جمعه اکتبر 31, 2014

Tag Archives: نویسنده گان معاصر

… و باران می بارید

رهنورد زریاب داستان کوتاه پسرک پیش خودش گفت: - خدایا، تا کی اینطور میبارد؟ آهسته از زیر صندلی برآمد، کنار ارسی ایستاده زمزمه کرد: - به!…به!… بعد،...