چهارشنبه اسفند ۵, ۸۶۹۰

نقاشی سفرنامه ناصر خسرو بلخی