پنج شنبه فروردین -۱۱۹۳, -۶۰۹

نقاشی سفرنامه ناصر خسرو بلخی