سه شنبه آبان ۱, ۱۳۹۷

نقاشی سفرنامه ناصر خسرو بلخی