کتابخانه وکتابداری در یک جامعه تاثیرات عمده دارد.

سوژه:کتابخانه وکتابداری در یک جامعه تاثیرات عمده دارد.

لید:کتابخانه درپویایی فرهنگ وادبیات مردم.

زاویه:فرهنگ کتاب خوانی بلند بردن سطح آگاهی.

منبع:کتابخانه عامه حکیم ناصرخسروبلخی.

ازآنجای که در افغانستان توجه چندانی به فرهنگ ایجاد کتابخانه وکتابداری صورت نگرفته با آن هم دولت کمترنهادهای خصوصی بیشترتوجه کرده است. وتوانسته اند نیازمندی دانشجویان وفرهنگیان را جواب گو باشند.قرار معلوم علاوه ازکتابخانه های دولتی چندین کتابخانه شخصی نیزهوجود دارد.که یکی هم کتابخانه عامه حکیم ناصرخسروبلخی واقع شهرکابل است.این کتابخانه درسال (۱۳۶۸) توسط آقای سیدمنصورنادری درشهرکابل تاسیس وبنیان گذاری گردیده : درآغاز با۲۵هزار جلد کتاب با عناوین مختلف درخدمت همشهریان قرار گرفت مدت چهارسال تا اواخرسال (۱۳۷۱) خورشیدی در شهرکابل با باورمندی برای مطالعه،تحقیق وپژوهش بود.دراخیر(۱۳۷۱) به اثر جنگهای داخلی روحوراه گردید: کتابخانه مدت پنچ سال مسدود گردید:اما بعدا درآغاز سال (۱۳۸۶) با آمدن دولت انتقالی دوباره توسط موسس قبلیش افتتاح با منابع مختلف به دسترس شهروندان قرار گرفت. پس منظر:این درحالی است.کتابخانه عامه شهر کابل دارای (۵۰۰) هزارجلد درسال (۱۳۹۳) است.اما از آثاراستفاده بیشتر به دلیل غنی بودند.منابع است. ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ روزدوشنبه ساعت ۱۰قبل ازظهر

گزارشگر: مرجان معنوی

نشر شده در: اخبار و گزارشات, مقالات

بدون نظر.

نظر دهيد


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.