چهارشنبه مرداد ۲۲, ۱۳۹۹

کشتیِ شکسته

          

بِـنـْگـَـــر سفــیــنــه از دِلِ سیـــلاب بـگـذرد          

نــی قـــایــقـــی کــه از خَـم ِ مُـرداب بگـذرد         

خواهی که کشتــی از ســر خـیـزاب بـگـذرد       

« زان پیشتـر کـه از سـرِ مــا آب بگـذرد »
« با ناخـدا بـگــوی که از خـواب بگـذرد »


بنشستـه تا غـلام ، ثـنا خوان به رویِ تخت

تـا از دمــاغ ، بــادِ تـکـبّــر نـه بـسته رخـت

گــردابِ خــون گـرفته زمین را ، دریغ بخت 

« این کشتی شکسته در این تند بادِ سخت»
« آخر چگـونه از دل گـــرداب بــگــــذرد »

 

بـا ایــن دلِ شـکـستــه و ایـن قـلـبِ پُر شَـرَر

خوانَد ( فــروغ ) چـامــۀ مـحـزون و پُر اَثَـر

ای مَـــردُم ِ فــقـیـــر و پــریـشــان و در بـدر

« ای سـرزمیـن مـادری ، ای خـانـۀ پــدر »
« یادت چو آتـش از دل بــی تـاب بـگـذرد »

 

سـر هـا فـتـاده بین دریـغــا بـه هــر سـویـی

نـی بـاغ و بیشه ای و نه هم بُرج و بارویی

سیلابِ خون روان ، به هرکوچه ، هر کویی

« ترسـم که چاره ای نکند نـوش دارویـی »
«زین موج خون که از سر سهراب بگذرد»

 

هرچند خسته ایم و زمین خورده ، بی مکان

هــرچـنــد سُخـره ایـم به چشمــانِ ایـن و آن

بشنــو ز مــن عــزیــز دلـم ، مـردِ نکتـه دان

« گر همچـو رعـد ، نعـره برآریم همزمان »
« کی خواب خـوش به دیـدۀ ارباب بگذرد »  

مخمسی از : مهندس امیر فروغ

 

 

 

 Top of Form

 

نشر شده در: اخبار و گزارشات

بدون نظر.

نظر دهيد


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.