چهارشنبه مرداد ۳۰, ۱۳۹۸

Archive: مقالات Subscribe to مقالات

کلمه حجت در روند فرهنگ ما

کلمه حجت در روند فرهنگ ما نویسنده: نیلاب رحیمی منبع: فصلنامه ی فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، سال اول، شماره اول، حمل-جوزا ۱۳۶۹ حجت یک کلمه...

از موسیقی کیهانی تا موسیقی شعر

از موسیقی کیهانی تا موسیقی شعر (آراء فلاسفه اخوان السفا) منبع: فصلنامه ی فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، سال اول، شماره اول، حمل-جوزا ۱۳۶۹ بانگ...

مدینۀ فاضله از نگاه سید جمال الدین افغان

مدینۀ فاضله از نگاه سید جمال الدین افغان ملت بدون اخلاق و اخلاق بدون عقیده و عقیده بدون فهم ممکن نیست. «گفتار سید» نویسنده: ارغنون منبع:...

ژرف ساخت و روساخت بر پایۀ نظریۀ گشتاری

پوهندوی عظیمه مجید عضو دیپارتمنت دری دانشکدۀ زبان وادبیات دانشگاه کابل ژرف ساخت و روساخت بر پایۀ نظریۀ گشتاری مقدمه چامسکی زبانشناس...

کتاب گنج نا مرئی

کتاب گنج نا مرئی ارزش کتاب در فرهنگ غنامند کشور ما بیشتر از آنست که توانمندی ما بتواند در ظاهر ساختن داشته های معنوی آن سیر کند. مطالعه...

اسطوره و اسطوره ی ادبی

اسطوره و اسطوره ی ادبی نویسنده: یعقوب یسنا ، استاد دانشگاه پژوهش اسطوره به عنوان نوعی از جهان بینی انسان، از همان ارزش فرهنگی یی برخوردار...

نقش شاهنامه در زبان و ادبیات فارسی

نقش شاهنامه در زبان و ادبیات فارسی اثر شاهنامه شاهکار جاویدان و پرارج سخن پرداز بزرگ ملی فردوسی در زبان و ادبیات پارسی به حدی است که اگر...

شعر پای‌داری در رنگین کمان سروده‌های واصف باختری

  پرتو نادری   شعر پای‌داری در رنگین کمان سروده‌های واصف باختری برای جست و جوی شعر مقاومت در سروده‌های استاد واصف باختری نیازی...

زیستنامۀ رونق نادری کیانی

زیستنامۀ رونق نادری کیانی نویسنده: محمد ارشاد معنوی، معاون کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی دورۀ کودکی: سید نور الدین رونق نادری کیانی...

عرفان و حافظ

عرفان و حافظ چنانکه بسیاری از پژوهشگران نشان داده اند، حافظ فراوان واژگان عرفانی و مایه ها و داده های آن را به کار برده است. با این که هیچ...