چهارشنبه مرداد ۳۰, ۱۳۹۸

Archive: حکیم شناسی Subscribe to حکیم شناسی

سفرنامه حکیم وسخنور بزرگ حضرت ناصرخسروبلخی ( حجت خراسان )

 چنین گوید ابومعین الدین ناصر خسرو القبادیانی المروزی تاب الله عنه که من مردی دبیرپیشه بودم و از جمله متصرفان در اموال و اعمال سلطانی،...