چهارشنبه آذر ۳, ۲۱۰۵

Archive: کليات شعر و ادب Subscribe to کليات شعر و ادب

در تقابل آیینه‌ها

در تقابل آیینه‌ها منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، شماره سوم،  از سال دوم، صفحه ۵۰-۵۸، شماره مسلسل هفتم،  میزان – قوس ۱۳۷۰  ای...

سروده‌‎ها

سروده‌‎ها خسرو شاعران تاج سیـــه ز تارک گـــردون چو برفتــــاد گیســـــــــوی آفتاب بدوش سحر فتـــــاد چون چشم چرخ چشمه نور سپـــــــیده...

انسان سالاری در شعر حکیم ناصرخسرو

انسان سالاری در شعر حکیم ناصرخسرو نویسنده: محقق شفیقه یارقین منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، شماره دوم، از سال دوم، شماره مسلسل...

در تقابل آینه ها

در تقابل آینه ها منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، شماره اول از سال دوم، صفحه ۶۷-۷۶، شماره پنجم، حمل- جوزا ۱۳۷۰ه.خ. حجت خراسان بر...

نگرشی بر اندیشه های آموزشی و پرورشی حکیم ناصر خسرو بلخی

نگرشی بر اندیشه های آموزشی و پرورشی حکیم ناصر خسرو بلخی نویسنده: معاون سرمحقق دکتر پروانی منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، شماره...

تحلیل عقاید ناصرخسرو

تحلیل عقاید ناصرخسرو نویسنده: پوهنیار نصیر سهام منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، شماره اول از سال دوم، صفحه ۶۰- ۶۶، شماره مسلسل...

سیماهای نخستین آدمیان در شاهنامه

سیماهای نخستین آدمیان در شاهنامه نویسنده: پوهاند دکتر جلال الدین صدیقی منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، شماره اول از سال دوم...

نکاتی چند در باره سفرنامه ناصر خسرو

نکاتی چند در باره سفرنامه ناصر خسرو نویسنده: ابوسید شاه خمار زاده منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، سال دوم، صفحه ۲۰- ۲۷، شماره...

واکنش‌های عاطفی فردوسی در شاهنامه

واکنش‌های عاطفی فردوسی در شاهنامه نویسنده: کاندید اکادمیسن دکتور اسدالله حبیب منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، سال دوم، صفحه...

«رند » «قلندر» در اشعار بعضی از شاعران قدیم زبان دری

«رند » «قلندر» در اشعار بعضی از شاعران قدیم زبان دری نویسنده: پوهاند دکتور عبدالقیوم قویم منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت،  سال...