پنج شنبه آذر ۲۳, ۱۳۹۶

Archive: دریچۀ به سوی کتاب Subscribe to دریچۀ به سوی کتاب

دلیجان شبانه

دلیجان شبانه نویسنده: کنانتین پائوستوفسکی با ترجمه سخی غیرت منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، شماره سوم، از سال دوم، صفحه ۵۹-۷۲،...

نگرشی بر اندیشه‌های آموزشی و پرورشی حکیم ناصرخسرو-۲-

نگرشی بر اندیشه‌های آموزشی و پرورشی حکیم ناصرخسرو-۲- نویسنده: معاون سرمحق دکتور پروانی منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، شماره...

شرح حال و معرفی آثار حضرت مولانای بلخی

شرح حال و معرفی آثار حضرت مولانای بلخی نویسنده: نیلاب رحیمی منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، شماره سوم، از سال دوم، صفحه ۲۹- ۴۲،...

نمایه‌هایی از ناهم‌گونی اصطلاحی و اسلامی در زبان فارسی

نمایه‌هایی از ناهم‌گونی اصطلاحی و اسلامی در زبان فارسی نویسنده: محقق حسین نایل منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، شماره سوم،...

ساختار آوایی  زبان فارسی دری

ساختار آوایی  زبان فارسی دری نویسنده: عین الدین نصر منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، شماره سوم، از سال دوم، صفحه ۱۰ – ۲۱، ...

رسم الخط زبان فارسی به عنوان زبان علم

رسم الخط زبان فارسی به عنوان زبان علم نویسنده: کاندید اکادمیسین محمد رحیم الهام منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، شماره سوم، از...

نگاهی به سفرنامه و ترجمۀ حال بعضی از اشخاص که ناصر آنان را ملاقات کرده است

نگاهی به سفرنامه و ترجمۀ حال بعضی از اشخاص که ناصر آنان را ملاقات کرده است نویسنده: نیلاب رحیمی منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت،...

انسان سالاری در شعر حکیم ناصرخسرو

انسان سالاری در شعر حکیم ناصرخسرو نویسنده: محقق شفیقه یارقین منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، شماره دوم، از سال دوم، شماره مسلسل...

سیمای شهرها در سفرنامه حکیم ناصرخسرو

سیمای شهرها در سفرنامه حکیم ناصرخسرو نویسنده: پوهنوال عزیز احمد پنجشیری منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، شماره دوم، از سال دوم،...

خواجه ابوالهیثم جوزجانی

خواجه ابوالهیثم جوزجانی نویسنده: پوهاند دوکتور سرورهمایون منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، شماره دوم، از سال دوم، شماره مسلسل...