سه شنبه اسفند ۵, ۸۰۹۸

Author Archives: شکرالله شهریار

در تقابل آیینه‌ها

در تقابل آیینه‌ها منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، سال دوم،  شماره چهارم، صفحه ۱۰۳- ۱۲۰، شماره مسلسل هشتم، حوت – جدی۱۳۷۰ برگ‌های...

کریم نزیهی(جلوه) فرهیخته مرد ادیب

کریم نزیهی(جلوه) فرهیخته مرد ادیب نویسنده:  محمد امین متین اندخوی منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، سال دوم،  صفحه ۸۰- ۸۹، شماره...

تصویر برخی از شهرها و آثار معماری اسلامی در سفرنامه

تصویر برخی از شهرها و آثار معماری اسلامی در سفرنامه نویسنده:  مهندس صاحب‌نظر مرادی منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، سال دوم،...

بررسی بعضی از مفاهیم فلسفی در اشعار مختاری غزنوی

بررسی بعضی از مفاهیم فلسفی در اشعار مختاری غزنوی نویسنده:  پوهاند دکتور عبدالقیوم قویم منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، شماره...

سیری در روشنایی نامه ناصر خسرو

سیری در روشنایی نامه ناصر خسرو نویسنده: مسعود میرشاهی منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، سال دوم، شماره چهارم،  صفحه ۵۲- ۶۲، شماره...

رو نوشت‌ها

رو نوشت‌ها نویسنده: دوکتور محمد حسین بهروز منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، شماره چهارم،  سال دوم، صفحه ۲۴-۵۱، شماره مسلسل هشتم،...

اشاره‌هایی به نگرش تاریخی استاد خلیلی

اشاره‌هایی به نگرش تاریخی استاد خلیلی نویسنده: پوهاند دکتور جلال الدین صدیقی منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، شماره چهارم،...

در باره معنای چند بیت حضرت ابوالمعانی بیدل

در باره معنای چند بیت حضرت ابوالمعانی بیدل نویسنده: کاندید اکادمیسین دو کتور اسدالله حبیب منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، شماره...

کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی از روز دانش‎جو را گرامی‎داشت نمودند

کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی، به همکاری بنیاد اندیشه نوین، روز جهانی دانشجو را برگزارکردند. این مجلس که به روز پنجشنبه ۲۵ عقرب در...

روز جهانی معلم گرامی‌باد…!

  کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی، روز آموزگار، روز ارج پاسداری از دانایی و روز عشق  و محبت به روشنگری را برای تمام آموزگاران جهان،...